UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Theo đó, đối với khu vực công, mục tiêu từ năm 2018 - 2020, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo quy định của Trung ương; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, áp dụng chế độ tiền lương mới, triển khai định kỳ việc nâng mức tiền lương theo quy định của trung ương.

Đối với khu vực doanh nghiệp, từ năm 2018 - 2020, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng theo đúng quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp tại địa phương; hướng đến năm 2020 mức lương tối thiểu vùng bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình của người lao động. Triển khai thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương.

Từ năm 2021, triển khai thực hiện điều chỉnh định kỳ nâng mức lương tối thiểu vùng. Các doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước công bố và trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Thực hiện quản lý lao động tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Để thực hiện đảm bảo các mục tiêu trên, một số giải pháp được đề ra như: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải cách chính sách tiền lương, trong đó triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính, ngân sách, về cơ chế tự chủ đối với các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới; thực hiện tốt cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Ngọc Mỹ

 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 1084

Trong tuần: 5762

Trong tháng: 18053

Trong năm: 188420

Tổng số lượt truy cập: 817924