Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 4581-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Đồng thời, tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc; phân công Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu, giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo quy định và theo dõi, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Yên.
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Yên.
 

        Theo đó, Quy định số 4581-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng cấp ủy (đối với cấp huyện, xã và tương đương) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Tùy theo nội dung người dân phản ánh, kiến nghị, kiếu nại, tố cáo, người đứng đầu cấp ủy phân công cơ quan tham mưu giúp việc, đơn vị chức năng phù hợp tiếp nhận rà soát, xử lý, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho người đứng đầu cấp ủy và thông báo cho công dân biết.

Trong thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trực tiếp tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời tham mưu đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng thời bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định. Với nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho phép triển khai xây dựng Phần mềm quản lý đơn thư để phục vụ việc cập nhận dữ liệu, theo dõi tình hình, kết quả tiếp dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đến nay, toàn bộ danh sách công dân và đơn thư tiếp nhận qua các kỳ tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đều được cập nhật, theo dõi trên phần mềm đảm bảo chặt chẽ, khoa học. Bên cạnh tiếp công dân định kỳ theo Quy định, việc tổ chức đối thoại với dân để giải quyết những vấn đề vướng mắc cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đối với những đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài, bức xúc, phức tạp, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành rà soát, thu thập thông tin, nghiên cứu thấu đáo, thận trọng từng trường hợp cụ thể để báo cáo, tham mưu, đề xuất hướng chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên thông tin, trao đổi, phối hợp nhịp nhàng trong việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và tiếp cán bộ, đảng viên, công dân. Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 16/01/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã ký ban hành Quy chế số 01- QC/BNCTU-VPTU về phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, rõ ràng giữa hai cơ quan, đảm bảo tính chủ động trong quá trình tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy. Đối với cấp huyện, xã, Văn phòng cấp ủy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định đề ra. 

Trong thời gian từ tháng 5/2019 - 6/2020, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiếp 494 lượt công dân/459 vụ việc (đã giải quyết 215, không thuộc thẩm quyền 84, đang giải quyết 160), trong đó cấp tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 154 lượt công dân/120 vụ việc (đã giải quyết 26, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 94); cấp huyện đã tiếp 227 lượt công dân/226 vụ việc (đã giải quyết 165, không thuộc thẩm quyền 12, đang giải quyết 49); cấp xã đã tổ chức tiếp công dân 02 ngày/tháng tại Trụ sở tiếp công dân của xã, phường, đã tiếp 113 lượt công dân/113 vụ việc (đã giải quyết 43, không thuộc thẩm quyền 50, đang giải quyết 20). Nội dung tiếp công dân chủ yếu là khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ  để thực hiện dự án trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, việc di dời, tranh chấp đất đai, xây dựng, quản lý đô thị, chính sách xã hội… Qua các buổi tiếp dân người đứng đầu cấp ủy đã các cấp đã kết luận, chỉ đạo các cơ quan ban ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến phản ánh của công dân đúng theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 506 đơn thư (đã giải quyết 301, không thuộc thẩm quyền 118, đang giải quyết 79, xin rút đơn: 8), trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận 35 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và đã chỉ đạo chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; cấp huyện tiếp nhận 309 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (đã giải quyết: 184, không thuộc thẩm quyền: 58, đang giải quyết: 59, xin rút đơn: 8); cấp xã tiếp nhận 162 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (đã giải quyết: 117, không thuộc thẩm quyền: 25, đang giải quyết: 20)...

Kết quả đạt được cho thấy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tổ chức phổ biến quán triệt, xây dựng văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ hiệu quả Quy đinh số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; việc tiếp dân đảm bảo đúng quy trình, nề nếp; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được ghi nhận, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cấp ủy đã quan tâm tổ chức đối thoại với dân ở những nơi có khiếu nại đông người, bức xúc để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần làm hạn chế đơn, thư khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Ngọc Hơn


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 57

Trong tuần: 3458

Trong tháng: 2360

Trong năm: 133393

Tổng số lượt truy cập: 1094472