UBND tỉnh vừa có văn bản giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá VII.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII (Ảnh PYO)
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII (Ảnh PYO)
 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về phương án xử lý quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện phương án đến hết năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh có văn bản thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Đối với Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021: Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các Nghị quyết thuộc văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao không thuộc diện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của HĐND tỉnh ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hải Nam

 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 80

Trong tuần: 80

Trong tháng: 6125

Trong năm: 271265

Tổng số lượt truy cập: 381016