Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị của huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

UBND huyện Sông Hinh tổ chức Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (Ảnh minh họa)
UBND huyện Sông Hinh tổ chức Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính, cải cách tư pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Sau khi Nghị quyết số 48-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết và chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc và các cơ quan tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm để tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (với 100% cán bộ, công chức là đảng viên được tham gia học tập, quán triệt).  Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các định hướng, giải pháp của Nghị quyết trong các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc, đơn giản hóa và công khai minh bạch các thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi)…

Từ năm 2005 đến nay, HĐND, UBND huyện đã ban hành 18 văn bản QPPL (trong đó: 03 nghị quyết của HĐND huyện; 14 quyết định của UBND huyện; 01 Chỉ thị của UBND huyện); HĐND, UBND cấp xã ban hành 116 văn bản QPPL (trong đó: 63 nghị quyết của HĐND; 43 quyết định của UBND, 10 chỉ thị của UBND). Qua công tác kiểm tra cho thấy, các văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã ban hành đảm bảo về trình tự thủ tục, nội dung, hình thức kỹ thuật trình bày văn bản đúng thẩm quyền, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL hàng năm của HĐND, UBND các cấp ngày càng được quan tâm chú trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, hoạch định các chính sách. Chất lượng thẩm định, tham gia góp ý, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ban pháp chế HĐND và Phòng Tư pháp huyện đã được chú trọng, tinh thần trách nhiệm ngày một nâng cao. Đại biểu HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã phát huy tốt vai trò giám sát việc ban hành các văn bản QPPL của HĐND, UBND và kiến nghị với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý văn bản QPPL ban hành trái pháp luật.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật có 23 thành viên; toàn huyện 26 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 91 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hằng năm đều được Hội đồng phối hợp huyện và tỉnh tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới; vai trò của cơ quan Thường trực của Hội đồng (Phòng Tư pháp) đã được phát huy theo hướng chủ động hơn; cơ chế phối hợp giữa các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp cấp tỉnh và huyện ngày càng chặt chẽ, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên, từng bước đi vào chiều sâu với các hình thức phong phú, đa dạng.

Kết quả đạt được cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Sông Hinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc ban hành, kiểm tra, giám sát và xử lý văn bản QPPL, cũng như việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân, từng bước phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện hơn, góp phần quan trọng trong quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện…

Hoàng Vũ


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 615

Trong tuần: 1059

Trong tháng: 5501

Trong năm: 314079

Tổng số lượt truy cập: 943583