TỈNH ỦY PHÚ YÊN

BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

*

Số 01-TB/CCTP

 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

           Tuy Hòa, ngày  29 tháng 02 năm 2016

 THÔNG BÁO

               phân công nhiệm vụ thành viên

          Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên

         ---------

         

        Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020; Quyết định số 496-QĐ/TU, ngày 01/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Quy chế làm việc số 18-QC/CCTP, ngày 06/10/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, như sau:

1- Đ/c Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Chịu trách nhiệm chung trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của BCĐ cải cách tư pháp tỉnh.

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ theo quy định.

- Triệu tập, chủ trì phiên họp định kỳ và bất thường của BCĐ theo yêu cầu cấp trên, các hội nghị sơ, tổng kết của Trung ương, của tỉnh trong việc thực hiện cải cách tư pháp theo quy định; thay mặt BCĐ kết luận và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Thay mặt BCĐ ký các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương và những văn bản quan trọng của BCĐ, có thể ủy quyền cho các thành viên khác ký thay một số văn bản chuyên đề theo thẩm quyền.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương giao hoặc ủy quyền thực hiện.

2- Đ/c Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ:

- Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của UBND các cấp; lãnh đạo việc kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất chính trị, đủ số lượng; lãnh đạo các cấp chính quyền đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, hổ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3- Đ/c Nguyễn Thái Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ:

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực BCĐ theo sự phân công, ủy nhiệm của Trưởng BCĐ.

- Thông báo, phối hợp với các cơ quan thành viên BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức, chuẩn bị nội dung, phương tiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị về cải cách tư pháp.

- Tham mưu, đề xuất Trưởng BCĐ tổ chức họp khi có yêu cầu. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của BCĐ. Thông báo kết quả các cuộc họp của BCĐ cải cách tư pháp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu, đề xuất Trưởng BCĐ biểu dương khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp, đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

- Giúp Trưởng BCĐ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các thành viên tổ chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm trước BCĐ và Trưởng BCĐ về kết quả hoạt động của Cơ quan Thường trực BCĐ (Ban Nội chính Tỉnh ủy).

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc giải quyết những vụ án quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và công tác cán bộ của các cơ quan tư pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BCĐ phân công.

4- Đ/c Võ Minh Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên BCĐ:

- Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh; có giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo, giải trình hoạt động của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì đôn đốc hoạt động giám sát và nâng cao hiệu lực giám sát việc chấp hành pháp luật của HĐND tỉnh đối với hoạt động các cơ quan tư pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BCĐ phân công.

5- Đ/c Nguyễn Bá Nhiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên BCĐ:

- Có trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp thuộc lĩnh vực ngành Công an.

- Tổ chức kiện toàn cơ cấu, tổ chức, đội ngũ cán bộ các cơ quan điều tra trong lực lượng Công an theo quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa công tác trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; chỉ đạo lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp hỗ trợ kịp thời cho hoạt động xét xử, thi hành án.

- Phối hợp với các thành viên khác trong BCĐ thực hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo quy định.

6- Đ/c Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy viên BCĐ:

- Có trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp thuộc lĩnh vực ngành Tòa án trên địa bàn.

- Đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử theo hướng đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử. Xây dựng đội ngũ thẩm phán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong hoạt động xét xử.

7- Đ/c Nguyễn Hữu Phúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy viên BCĐ:

Có trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong ngành kiểm sát theo quy định; chú trọng xây dựng đội ngũ kiểm sát viên đủ số lượng và chất lượng; tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp với các thành viên khác thực hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp có liên quan.

8- Đ/c Phạm Văn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên BCĐ:

Có trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo quy định của Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm triển khai các kế hoạch tổ chức cải cách tư pháp trong quân đội; phối hợp với các thành viên khác thực hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp có liên quan.

9- Đ/c Đinh Thị Thu Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên BCĐ:

- Giúp Trưởng BCĐ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan Thường trực BCĐ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các văn bản do cơ quan Thường trực BCĐ cải cách tư pháp tỉnh chuẩn bị; dự kiến nội dung, thời gian, chương trình, thành phần tham dự phiên họp của BCĐ trình Trưởng ban quyết định.

10- Đ/c Hồ Thị Nguyên Thảo, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên BCĐ:

Giúp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành việc chuẩn bị các đề án và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh.

11- Đ/c Trần Văn Hạt, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy viên BCĐ:

Giúp Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến các dự án luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giám sát của HĐND đối với các cơ quan tư pháp.

12- Đ/c Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên BCĐ:

- Có trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai công tác cải cách tư pháp thuộc lĩnh vực ngành Tư pháp theo quy định.

- Tham mưu, tổ chức việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu các giải pháp phát triển tổ chức hành nghề hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng nhu cầu của người dân và các cơ quan tư pháp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác bổ trợ tư pháp.

 13- Đ/c Hà Công Khánh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Ủy viên BCĐ:

 - Có trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự theo quy định.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự có chất lượng; có giải pháp nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự đạt chỉ tiêu theo quy định; phối hợp, hỗ trợ hoạt động thừa phát lại có hiệu quả khi được triển khai.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c trong BCĐ CCTP tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Lưu VPTU.

PHÓ BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

  (Đã ký)

 

 Lương Minh Sơn

 

 

 

 

 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 1061

Trong tuần: 5739

Trong tháng: 18030

Trong năm: 188397

Tổng số lượt truy cập: 817901