TỈNH ỦY PHÚ YÊN

BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

*

Số  01-CTr/CCTP

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Tuy Hòa, ngày  29 tháng 02 năm 2016

 

 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2016

-----

          Thực hiện Quy chế làm việc số 18- QC/CCTP ngày 06/10/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xác định chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2016 là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương về công tác cải cách tư pháp, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác Cải cách tư pháp, trong đó chú trọng Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua, bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hiệu quả, đồng bộ.

          2- Các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định để tuyển dụng, bố trí cán bộ hợp lý, nhất là đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ tư pháp cấp huyện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ. Chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp.

          3 - Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

          4 - Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách thu hút người tốt nghiệp đại học luật chính quy về công tác tại các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là người qua đào tạo nghề Luật sư gia nhập Đoàn Luật sự tỉnh; khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu tạo điều kiện về nơi làm việc cho Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh.

5 - Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan tư pháp tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cải cách tư pháp gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân trên Báo Phú Yên, Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.

6 - Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư bảo đảm hoạt động của các tổ chức này tuân thủ đúng pháp luật; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chính sách thu hút người tốt nghiệp đại học luật chính quy về công tác tại các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

7 - Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội tạo sự công khai, dân chủ, minh bạch trong các hoạt động tư pháp.

8 - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc số 18-QC/CCTP, ngày 06/10/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của các cơ quan tư pháp, các địa phương, đơn vị liên quan; duy trì chế độ giao ban hàng quý và đột xuất theo quy định để kịp thời cho ý kiến, đánh giá và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tiếp theo, qua đó tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

 

Nơi nhận:

- BCĐ CCTP Trung ương; (b/c)

- Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy;

- Đảng Đoàn HĐND tỉnh;

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh;

- BCS Đảng: VKSND tỉnh, TAND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Cục THADS tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Hội Luật gia tỉnh;

- Đoàn Luật sư tỉnh;

- Các huyện, thị, thành ủy;

- Các đ/c trong BCĐ CCTP tỉnh;

- Lưu VPTU.

PHÓ BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lương Minh Sơn

 

 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 163

Trong tuần: 1175

Trong tháng: 1175

Trong năm: 114099

Tổng số lượt truy cập: 1075178