TỈNH ỦY PHÚ YÊN

BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

                       *

Số 01-KH/BCĐCCTP

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            Phú Yên, ngày  17 tháng 8 năm 2018

 

 KẾ HOẠCH

 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018

-----

          Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐCCTPTW, ngày 05/7/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Nắm tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp và các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và của tỉnh; xác định rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp thời gian tới.

          2. Yêu cầu

          Bám sát mục đích, xác định rõ nội dung kiểm tra; bảo đảm tính khách quan, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

          II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và của tỉnh; các đề án về phòng, chống tiêu cực trong các hoạt động tư pháp đã được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thông qua.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Căn cứ nội dung kiểm tra của Kế hoạch này, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan có liên quan đến cải cách tư pháp ở tỉnh; các huyện, thị, thành ủy tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh (theo đề cương gợi ý của Ban Nội chính Trung ương, gửi kèm) trước ngày 30/8/2018 (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh).

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiến hành làm việc, kiểm tra trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh; các cấp ủy Đảng: thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân và huyện Phú Hòa trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 – 20/9/2018.

 

2. Thời gian kiểm tra

Mốc thời gian kiểm tra, lấy số liệu báo cáo: các năm 2016, 2017 và 06 tháng đầu năm 2018.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan hoạt động tư pháp ở tỉnh; các huyện, thị, thành ủy tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương, đơn vị mình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian được nêu trong Kế hoạch.

          2. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh với các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:   

- BCĐ CCTP TW (b/c),                     

- Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy,

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh,

- Đảng đoàn HĐND tỉnh,

- BCS đảng UBND tỉnh,

- Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh,

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,

- ĐU: Công an, Quân sự, BĐBP tỉnh,

- BCS đảng: VKSND tỉnh, TAND tỉnh,

- Sở Tư pháp,

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh,

- Các huyện, thị, thành uỷ,

- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh,

- Thành viên BCĐ CCTP tỉnh,

- Lưu VPTU.

PHÓ BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lương Minh Sơn

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                   


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 1082

Trong tuần: 5760

Trong tháng: 18051

Trong năm: 188418

Tổng số lượt truy cập: 817922