TỈNH ỦY PHÚ YÊN

BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

*

Số  01-CTr/BCĐCCTP

              

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2019

-----

 

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Ban Nội chính Trung ương và các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh (sau đây gọi tắt là BCĐ) xây dựng Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019 như sau:

1- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Các cơ quan tư pháp tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong danh mục Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực cấp ủy cấp huyện, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo, đôn đốc còn tồn đọng trong năm 2018 và được bổ sung trong năm 2019. Trong đó:

- Công an tỉnh, công an cấp huyện chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh nâng cao tỷ lệ điều tra giải quyết án; tập trung đấu tranh triệt phá các loại tội phạm nổi cộm trên địa bàn hiện nay như cờ bạc, tín dụng đen, ma túy, trộm cắp tài sản…; tăng cường công tác quản lý, giam giữ can - phạm nhân đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

- Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đảm bảo đúng quy định pháp luật đạt và vượt các chỉ tiêu của ngành và Quốc hội đề ra. Nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

- Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh nâng cao hơn nữa tỷ lệ giải quyết án, nhất là án dân sự, hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết án, tránh để xảy ra án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán và Hội đồng xét xử; Tòa án nhân dân tỉnh có giải pháp để giảm số lượng án tồn đọng (hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng 100 vụ án, vụ việc đã thụ lý trên 02 năm chưa được giải quyết).

- Ngành Thi hành án dân sự nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính, phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu công tác được giao, trong đó giảm tỷ lệ số việc và tiền có điều kiện thi hành từ năm trước chuyển sang năm sau, đặc biệt là những vụ án có điều kiện thi hành với số tiền lớn. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án dân sự.

3- Các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc rà soát, đánh giá, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành án dân sự theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, nhất là cấp huyện. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp. Rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định để tuyển dụng, bố trí cán bộ hợp lý, nhất là đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán, điều tra viên, chấp hành viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4- Sở Tư pháp tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp và tổ chức hành nghề luật sư. Phát triển đội ngũ giám định tư pháp đủ về số lượng, đa dạng lĩnh vực, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để phục vụ hoạt động tố tụng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhất là thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các tổ chức công chứng, bán đấu giá tài sản hoạt động đúng pháp luật, bình đẳng, có hiệu quả, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp; các quy định, chính sách mới trong các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua.

5- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tư pháp, định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến định hướng về công tác tư pháp ở đơn vị, địa phương mình; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

6- Các cơ quan dân cử, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan và người đứng đầu các cơ quan tư pháp. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động tư pháp.

7- UBND tỉnh, UBND cấp huyện quan tâm hỗ trợ bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

8- Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp, Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thôn, buôn kiểu mẫu chấp hành pháp luật tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân để nhân rộng trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại một số cấp ủy cấp huyện và các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy có liên quan đến công tác cải cách tư pháp.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Chương trình này xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

 

Nơinhận:                                                                         

- Ban Nội chính Trung ương (b/c),

- Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy,

- Đảng Đoàn HĐND tỉnh,

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,

- UBMTTQVN tỉnh,

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,

- Đảng ủy Công an tỉnh,

-BCS Đảng:VKSND tỉnh,TAND tỉnh,

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

- Cục THADS tỉnh,

- Sở Tư pháp,

- Hội Luật gia tỉnh,

- Đoàn Luật sư tỉnh,

- Các huyện, thị, thành ủy,

- Các đ/c trong BCĐ CCTP tỉnh,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                       

PHÓ BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN  CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

 

Lương Minh Sơn

 

 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 486

Trong tuần: 3577

Trong tháng: 5627

Trong năm: 54940

Tổng số lượt truy cập: 1246902