TỈNH ỦY PHÚ YÊN

BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

                       *

         Số 03-KH/BCĐCCTP

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2019

-----

          Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2019 như sau:

          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1- Mục đích

          Nắm tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp và các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016- 2021, cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và của tỉnh; xác định rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp thời gian tới.

          2- Yêu cầu

        Thực hiện đúng các quy định về công tác kiểm tra; bám sát mục đích, xác định rõ nội dung kiểm tra; bảo đảm tính khách quan, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

          II- NỘI DUNG KIỂM TRA

         - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

          Cụ thể đi sâu phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế về việc: góp ý xây dựng và tuyên truyền chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp; hoàn thiện các chế định luật sư và bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; việc thực hiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp; việc bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp; việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp; việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài thuộc trách nhiệm của địa phương, đơn vị; phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp thời gian tới; kiến nghị, đề xuất (có Đề cương Báo cáo gửi kèm).

        - Thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/201(riêng Thành ủy Tuy Hòa lấy mốc số liệu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2019).

         III- ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

          1- Đối tượng kiểm tra

        Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiến hành làm việc, kiểm tra trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Cán sự đảng: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Thành ủy Tuy Hòa; các Huyện ủy: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa.

          2- Thời gian kiểm tra

         Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ tháng 7/2019, riêng tại Thành ủy Tuy Hòa sẽ tiến hành kiểm tra trong tháng 5/2019. Lịch kiểm tra cụ thể sẽ gửi đến từng đơn vị, địa phương sau.

          IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1- Căn cứ nội dung kiểm tra của Kế hoạch này, các địa phương, đơn vị được kiểm tra nêu trên bám sát những nhiệm vụ cải cách tư pháp được giao để tiến hành rà soát, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của địa phương, đơn vị mình và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trước ngày 15/7/2019 (riêng Thành ủy Tuy Hòa gửi báo cáo trước ngày 14/5/2019)

         2- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh với các đơn vị, địa phương theo quy định.

Nơi nhận:   

- Ban Nội chính Trung ương (b/c),            

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,

- Đảng ủy Công an tỉnh,

- BCS đảng: VKSND tỉnh, TAND tỉnh,

- Các huyện, thành ủy: Tuy Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa,

- Thành viên BCĐ CCTP tỉnh,

- Lưu VPTU.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

  

Lương Minh Sơn

 

                                                                                   

 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 467

Trong tuần: 3558

Trong tháng: 5608

Trong năm: 54921

Tổng số lượt truy cập: 1246883