TỈNH ỦY PHÚ YÊN

                 *

       Số  106 -KH/TU

                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                       Tuy Hòa, ngày  21 tháng 4 năm 2015

 

 KẾ HOẠCH

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015

-----------

     Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/BCĐCCTPTW, ngày 18/3/2015 và Công văn số 395-CV/BCĐCCTPTW, ngày 27/3/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

           I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động cải cách tư pháp ở địa phương, đơn vị mình trong nhiệm kỳ 2011 - 2015.

          - Việc tổng kết cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đánh giá đúng thực chất, khách quan, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp ở địa phương, đơn vị; gắn việc tổng kết công tác cải cách tư pháp với tổng kết công tác lãnh đạo hoạt động tư pháp của cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

           II- NỘI DUNG TỔNG KẾT

          1- Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp

          Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX; văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các kết luận của Bộ Chính trị khóa X, XI về công tác tư pháp, cải cách tư pháp; chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2016 (Chương trình số 05-CTr/CCTP, ngày 28/12/2011 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương) và các nhiệm vụ bổ sung trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương. Nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020 của từng địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao; xác định rõ yêu cầu, nội dung cụ thể đối với từng nhiệm vụ (theo 8 nhóm nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW); bảo đảm đến năm 2020 cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp.

          Trên cơ sở nội dung tổng kết và “Đề cương Báo cáo Tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015” của BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương (gửi kèm), các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo, tập trung làm rõ một số vấn đề sau:

          - Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tập trung đánh giá kết quả công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp và công tác giám sát hoạt động tư pháp theo chức năng, thẩm quyền.

          - Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ tư pháp; lãnh đạo các cơ quan liên quan đảm bảo hỗ trợ kinh phí hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị.

          - Các đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các ban cán sự đảng: TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh: Tập trung đánh giá, nêu rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình trong nhiệm kỳ qua; tình hình hoạt động của tổ chức được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về cải cách tư pháp tại ngành mình; phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp của đơn vị giai đoạn 2016 - 2020.

          - Các huyện, thị, thành ủy: Tập trung đánh giá, nêu rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, thị, thành ủy về công tác cải cách tư pháp; tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp tại địa phương trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất, kiến nghị phương hướng kiện toàn tổ chức, hoạt động của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh trong nhiệm kỳ tới (nếu có).

          2- Tổng kết hoạt động của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh

          Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh. Tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy; vai trò, trách nhiệm của BCĐ, các thành viên BCĐ, cơ quan thường trực BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh; phương thức, kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ. Nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó xây dựng phương hướng kiện toàn tổ chức, hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

          Thông qua kết quả tổng kết, BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp ở địa phương.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát những nhiệm vụ cải cách tư pháp được giao để xây dựng báo cáo (theo Đề cương gửi kèm), tổ chức tổng kết và gửi báo cáo về BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh) trước ngày 30/5/2015.

          2- BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh; tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2015; dự kiến chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp và phương hướng kiện toàn tổ chức, hoạt động của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong tháng 6 năm 2015. Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp tỉnh tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2015.

3- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

           IV- KINH PHÍ THỰC HIỆN

          Kinh phí thực hiện việc tổng kết của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh lấy từ nguồn kinh phí ngân sách Đảng cấp cho hoạt động thường xuyên của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh; kinh phí thực hiện việc tổng kết tại các cấp ủy, cơ quan lấy từ nguồn kinh phí cấp cho hoạt động thường xuyên của đơn vị theo quy định chung.

 

Nơi nhận:   

- BCĐ CCTP TW; (b/c)

- VP TW Đảng;                       

- Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy;

- Đảng đoàn HĐND tỉnh;

- BCS đảng UBND tỉnh;

- Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Đảng uỷ: Công an, Quân sự, BĐBP tỉnh;

- BCS đảng: VKSND tỉnh, TAND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các huyện, thị, thành uỷ;

- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh;

- Thành viên BCĐ CCTP tỉnh;

- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

  

 

(Đã ký)

 

 

 

  

 

 

 

Huỳnh Tấn Việt


 

 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 78

Trong tuần: 78

Trong tháng: 6123

Trong năm: 271263

Tổng số lượt truy cập: 381014