Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai có hiêu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với UBND TP Tuy Hòa - Ảnh minh họa (PYO)
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với UBND TP Tuy Hòa - Ảnh minh họa (PYO)
 

Theo đó, ngày 02/10/2014, Thành ủy Tuy Hòa ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngày 07/11/2014, UBND thành phố Tuy Hòa ban hành Kế hoạch số 4386/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 02/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị gửi các phòng ban, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Hằng năm, tại các kỳ họp HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành các báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Căn cứ kế hoạch thanh tra hàng năm được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, qua 5 năm Thanh tra thành phố đã triển khai 10 cuộc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các phňng ban chuyęn môn thŕnh phố vŕ UBND các phường xã. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm về trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, nhà cửa; về thụ lý đơn và giải quyết theo thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Ngày 17/11/2014, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5768/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tiếp công dân thành phố Tuy Hòa. Hiện tại, Trụ sở Tiếp công dân thành phố đặt trong khuôn viên UBND thành phố, số 02 Lê Thánh Tôn, phường 1; cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đảm bảo thuận lợi cho công tác tiếp dân, có niêm yết Nội quy tiếp công dân theo đúng quy định. Cơ cấu Ban Tiếp công dân thành phố gồm 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố làm Trưởng ban và 02 chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND thành phố làm thành viên chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Ban Tiếp công dân thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức làm công tác tiếp công dân theo đúng quy định. Tại trụ sở có niêm yết Lịch tiếp công dân, Nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường xã đã bố trí nơi tiếp dân tại trụ sở làm việc, có vị trí thuận lợi, thoáng mát, trang bị đầy đủ bàn ghế và các phương tiện khác phục vụ yêu cầu công tác tiếp công dân. Niêm yết công khai Nội quy tiếp công dân và Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND phường, xã. Phân công cán bộ và công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phụ trách công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong 5 năm qua, HĐND, UBND thành phố tổ chức tiếp dân định kỳ 240 lần với 672 lượt người đến khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị (trong đó, Thường trực HĐND tiếp 120 lần (vào ngày 10 và 25 hàng tháng) có 168 lượt người và lãnh đạo UBND thành phố tiếp 120 lần (vào ngày 15 và 30 hàng tháng) có 504 lượt người); tiếp công dân thường xuyên của bộ phận Tiếp công dân thành phố có 312 lượt người. Nội dung công dân trình bày tập trung vào các lĩnh vực: Đề nghị giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất; việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án; phản ảnh việc gây ô nhiễm môi trường; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai; phản ánh trong việc xây dựng và yêu cầu giải quyết thuộc các lĩnh vực khác.

UBND 16 phường, xã tổ chức tiếp 1.086 lượt người đến khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị, trong đó: Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các phường, xã (vào hai buổi thứ Hai và thứ Năm hàng tuần) với 275 lượt người; tiếp công dân thường xuyên với 811 lượt người. Nội dung tiếp công dân đến khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị tập trung chủ yếu về việc cấp giấy CNQSD đất, tranh chấp đất đai, nhà cửa, lối đi, ranh giới liền kề; đề nghị giao đất tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án, phản ảnh việc gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu giải quyết thuộc các lĩnh vực khác.

Qua ý kiến phản ảnh, khiếu nại của công dân, Chủ trì và công chức tiếp dân ghi nhận, hướng dẫn, giải thích, trả lời theo từng trường hợp. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, sau buổi tiếp dân đều có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan kiểm tra, xác minh báo cáo tham mưu lãnh đạo UBND thành phố và phường, xã trả lời cho công dân. Đối với nội dung không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn công dân liên hệ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thường trực Thành ủy đã tiếp nhận 128 đơn của công dân, xếp lưu 07 đơn (vì không đủ điều kiện giải quyết), chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết xong 121 đơn. UBND thành phố tiếp nhận 978 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Qua xử lý có 406 đơn thuộc thẩm quyền (02 đơn tranh chấp đất đai, 93 đơn khiếu nại, 06 tố cáo, 305 đơn phản ánh, kiến nghị) và 572 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. UBND thành phố đã ra quyết định thụ lý đối với 101 đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền. Đến nay đã ban hành quyết định giải quyết 02/02 đơn tranh chấp đất đai (công nhận 01; không công nhận 01), đạt tỷ lệ 100%; 92/93 đơn khiếu nại (Khiếu nại đúng 01; Có đúng có sai 10; khiếu nại sai 65; đình chỉ giải quyết 16), đạt tỷ lệ 98,9% và kết luận xử lý 06/06 đơn tố cáo (Tố cáo đúng 01; có đúng có sai 01; tố cáo sai 04), đạt tỷ lệ 100%. Còn 01 đơn khiếu nại do phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự nên chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra. Đối với 305 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các phường xã kiểm tra, tham mưu UBND thành phố xử lý, có văn bản trả lời cho công dân theo đúng quy định. Kết quả đã kiểm tra, trả lời cho công dân 298/305 trường hợp có đơn kiến nghị, phản ảnh, đạt tỷ lệ 97,7%. Hiện còn 07 trường hợp đang có văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh để có cơ sở xem xét giải quyết.

UBND 16 phường, xã tiếp nhận 1.095 đơn, qua phân loại, xử lý có 974 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm: 403 đơn tranh chấp đất đai, 12 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 556 đơn kiến nghị, phản ảnh) và 121 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Chủ tịch UBND đã tiến hành kiểm tra hòa giải, xử lý, giải quyết 974/974 đơn thuộc thẩm quyền, gồm: 403/403 đơn tranh chấp đất đai (Hòa giải thành 301; không thành 97; đình chỉ do rút đơn 05), đạt tỷ lệ 100%; 12/12 đơn khiếu nại (Khiếu nại đúng 03; Có đúng có sai 01, khiếu nại sai 07; đình chỉ do rút đơn 01), đạt tỷ lệ 100%; kết luận xử lý 03/03 đơn tố cáo (Tố cáo đúng 01; tố cáo sai 02), đạt tỷ lệ 100% và kiểm tra, xử lý 556/556 đơn phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND thành phố và các phường, xã kịp thời chuyển trả, hướng dẫn công dân liên hệ đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Kết quả đạt được cho thấy, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, UBND thành phố đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; hiệu lực quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được bảo vệ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Hoàng Oanh 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 4

Trong tuần: 1968

Trong tháng: 7169

Trong năm: 296723

Tổng số lượt truy cập: 926227