Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, xây dựng Ðảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Thứ hai - 17/10/2022 01:11
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xem đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Phát huy truyền thống

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cuối năm 1948, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng chính thức được thành lập theo Quyết nghị 29-QN/TW ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I do Tổng Bí thư Trường Chinh ký; từ đó ngày 16/10/1948 trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. Từ khi ra đời đến nay, qua mỗi chặng đường cách mạng, ngành Kiểm tra Ðảng đã nhiều lần được bổ sung, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước góp phần xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Tại Phú Yên, kể từ khi thành lập Ban Kiểm tra chuyên trách của Tỉnh ủy (nay là Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy) vào năm 1970 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh nhà từng bước phát triển và trưởng thành, hệ thống UBKT các cấp được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng hoạt động, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Trong suốt chặng đường 74 năm của ngành Kiểm tra Ðảng và 52 năm ngành Kiểm tra Ðảng Phú Yên, cấp ủy, UBKT các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, những năm qua ngành Kiểm tra Ðảng Phú Yên đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước nói chung và Phú Yên nói riêng trong việc bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, làm cho tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

UBKT Tỉnh ủy họp triển khai về công tác kiểm tra xây dựng Đảng. Ảnh: DUY NHÂN

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật gắn với việc triển khai Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát tại 44 cấp ủy địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán; dự án khu dân cư đô thị, nông thôn; dự án đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế và một số lĩnh vực khác... Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong 9 tháng đầu năm 2022 được thực hiện khá kịp thời, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên, nhất là trong giai đoạn hiện nay; chủ động giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên; tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra năm 2022. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh. Trong kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng phương châm: chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, thấu tình, đạt lý.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, nhất là Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Thực hiện nghiêm túc các thông báo Kết luận 26-TB/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; Kết luận 34-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030…

Cùng với đó, quan tâm công tác xây dựng ngành, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

9 tháng đầu năm, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT; kịp thời xây dựng bổ sung quy chế làm việc của UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 88 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật các tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị, địa phương.

ĐẶNG LÊ TIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
(Theo Báo Phú Yên)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,627
  • Tháng hiện tại18,853
  • Tổng lượt truy cập2,221,439
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây