Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên: Giải pháp nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thứ năm - 05/01/2023 19:36
Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tăng hơn so với trước đây, nội dung chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, như công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; các tranh chấp, lấn chiếm đất đai; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện các thủ tục hành chính; chính sách cho người có công; đơn, thư phản ánh, tố cáo liên quan việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác xét xử, thi hành án của các cơ quan chức năng…
Quang cảnh buổi TCD của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương. Ảnh: PHẠM THÙY
Quang cảnh buổi TCD của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương. Ảnh: PHẠM THÙY
     Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát tiển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 4581-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Đồng thời, tham mưu ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm việc tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo hiệu quả, phù hợp tình hình từng địa phương. Qua đó, đã quán triệt nhiệm vụ tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân đã trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đã tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
     Trong năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 153 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (chủ yếu công dân đến từ các huyện Sơn Hòa, Tuy An, Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa). Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách người có công; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau đợt lũ lụt ngày 30/11/2021… Sau khi nghe các công dân trình bày từng nội dung, nói lên những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đã trả lời trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung còn vướng mắc chưa giải quyết được tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, có văn bản trả lời cho người dân biết trong thời gian sớm nhất.
     Sau tiếp dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu ban hành Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy có văn bản thông báo cụ thể ý kiến chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp để công dân biết, theo dõi. Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng để báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và thông báo cho công dân biết kết quả. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác nắm tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết đơn của công dân theo kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã xây dựng Kế hoạch rà soát, nắm tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết đơn của công dân, nhất là các trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài tại thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An.
     Trong năm 2022, số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cao (Ban đã chỉ đạo tham mưu, xử lý theo quy định 402 đơn, thư, tăng 154 đơn, thư so với năm 2021). Đã tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết hiệu quả đối với 94 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có những đơn thư mang tính bức xúc, kéo dài nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm; tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đối với 05 trường hợp có nội dung phức tạp theo đơn khởi kiện, tố giác tội phạm của công dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để vượt cấp, kéo dài, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời kết hợp hiệu quả công tác đối thoại với nhân dân để lắng nghe, thấu hiểu, trao đổi, giải thích để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận thực hiện.
     Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, thời gian qua, người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện trách nhiệm của một số đồng chí đứng đầu cấp ủy, nhất là ở cơ sở trong công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chưa cao; chưa chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, dứt điểm ngay từ cơ sở đơn thư khiếu nại, tố cáo, dẫn tới tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài tại địa phương, khiếu nại vượt cấp; người đứng đầu cấp ủy một số nơi chưa quan tâm đúng mức, thiếu sâu sát, quyết liệt trong việc chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc xử lý, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo…
     Trong thời gian đến, dự báo tình hình khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là trên lĩnh vực đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng… tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi người đứng đầu các cấp ủy phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, không để tình hình khiếu kiện, khiếu nại đông người, kéo dài, vượt cấp, hình thành “điểm nóng”, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
     - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dânQuy định số 4581-QĐi/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.
     - Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án, Luật Đất đai... và các văn bản liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng, hình thức tư vấn pháp luật cho người dân, nâng cao hiệu quả công tác hoà giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẩn phát sinh ngay từ cơ sở.
     - Người đứng đầu cấp ủy phải dành thời gian thỏa đáng để trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của dân; tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân ở những nơi có khiếu nại, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; trong quá trình tiếp và đối thoại với công dân, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích… Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, khắc phục tình trạng tồn đọng, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự, hình thành “điểm nóng”, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, góp phần giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.
     - Thực hiện nghiêm việc người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Trường hợp địa phương khuyết bí thư cấp ủy thì sau khi có quyết định phân công tạm thời của cấp ủy cấp trên thì đồng chí phó bí thư được phân công điều hành công việc của đảng bộ thực hiện việc tiếp dân theo quy định, trong khi chờ kiện toàn chức danh bí thư).
     - Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được quy định tại Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Sau mỗi kỳ tiếp dân, phải có thông báo ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy về việc giải quyết, xử lý trong từng trường hợp, vụ việc cụ thể; đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị liên quan trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và báo cáo kết quả thực hiện cho người đứng đầu cấp ủy, thông báo cho công dân biết.
     - Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy cấp dưới trong công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp trên; kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy cấp dưới thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo dẫn đến tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, xuyên tạc, vu khống gây mất an ninh trật tự, xâm hại đến các lợi ích Nhà nước bảo hộ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
     - Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của văn phòng cấp ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Các địa phương bố trí thời gian thực hiện tiếp công dân định kỳ địa phương mình, đảm bảo phù hợp, tránh trùng lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời phân công, cử đúng thành phần tham gia kỳ tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đảm bảo theo quy định. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời động viên, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân.
     - Tăng cường chỉ đạo bảo vệ an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân, đảm bảo theo quy định.
      - Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu hình thức phù hợp, hiệu quả trong việc tiếp, hướng dẫn, giải thích, xử lý và trả lời đơn, thư đối với các tổ chức, cá nhân có nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành giải quyết theo đúng quy trình, quy định pháp luật nhưng vẫn thường xuyên phản ánh, khiếu nại, tố cáo.
     - Theo dõi, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy việc giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo chỉ đạo và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có tính chất phức tạp, dễ xảy ra mất an ninh trật tự. Phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua, đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.
                                                                                                      Đồng chí Đào Bảo Minh
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,241
  • Tháng hiện tại10,127
  • Tổng lượt truy cập2,307,113
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây