Tỉnh Phú Yên: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 07 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng TAND tối cao, Ban cán sự đảng VKSND tối cao

Thứ sáu - 01/04/2022 04:24
Sáng ngày 31/03/2022, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
       Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC chủ trì Hội nghị. 
          Dự Hội nghị ở điểm cầu tỉnh Phú Yên có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo các cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ liên quan của 04 cơ quan.
        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua Báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp của 4 cơ quan, trong đó nhấn mạnh: Từ khi Quy chế phối hợp được ban hành, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng TAND tối cao, Ban cán sự đảng VKSND tối cao ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực; các cơ quan phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu nhiều cơ chế, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và trong chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế; tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ trong tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác, kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và Cải cách tư pháp.…
         Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như: Công tác phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc còn chậm so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá chứng cứ, quan điểm xử lý... vẫn còn hạn chế, có lúc, có việc phối hợp vẫn chưa thực sự nhịp nhàng; có vụ, việc chậm được hướng dẫn, chỉ đạo xử lý hoặc hướng dẫn thiếu thống nhất, gây khó khăn, kéo dài trong xử lý một số vụ án, vụ việc ở địa phương. 
          Thời gian tới, các cơ quan tiếp tục tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, trong đó phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 (khóa XIII) và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15/9/2021. Nhất là, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp...
           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực hoan nghênh, chúc mừng những kết quả đạt được trong thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian qua; cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh, những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời. Một số vụ việc cần đẩy mạnh hơn, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, liên quan tới nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo thì phải khẩn trương giải quyết. 
           Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực nhấn mạnh, phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và định hướng những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về công tác phối hợp của 4 cơ quan trong thời gian qua, nhất là, phải nêu cao trách nhiệm, thực sự trong sáng, chân thành, thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ thông tin và hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Thay mặt lãnh đạo các cơ quan phối hợp, đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và xin tiếp thu để chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thiện báo cáo sơ kết, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới.  
       Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 02 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng; tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho 06 tập thể và 12 cá nhân thuộc Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã có thành tích trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giữa các cơ quan với Ban Nội chính Trung ương.
Như Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,601
  • Tháng hiện tại5,240
  • Tổng lượt truy cập2,207,826
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây